:: новия брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 11(29), 2003
 

СИМВОЛИТЕ — ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ
ЦИФРОВАТА СИМВОЛИКА В ПРАВОСЛАВИЕТО

Числото е основен принцип, върху който се гради целият обективен свят, то е началото на всичко и съдържа в себе си скрита хармония. Числата притежават не само количествена стойност, но и имат и символични свойства, те могат да бъдат тълкувани, за да се открие скритият им смисъл. Преди блажени Августин и Александрийската школа символиката на числата не е разпостранена сред християните.

България приема числените стойности от Византия в един избистрен вид. В някои случаи числата посочват реална стойност, в други — са символи. Тогава те обогатяват литературния текст със скрит смисъл, свързани са пряко с основната идея, главните персонажи, светостта на житийния герой.
НУЛАТА се изобразява се с празен кръг и затова символизира както нищото на смъртта, така и абсолютния живот вътре в кръга. Когато е във формата на елипса, символизира възход и падение, еволюция и инволюция. Преди единицата съществува само и единствено пустотата или небитието, мисълта, абсолютното тайнство, непостижимият Абсолют.
ЕДИНИЦАТА е извечното единство, началото, Създателят, сбор от всички възможности, център, неделимото, зародиш, изолация, уединение, подем и въздигане, а така също принципът, който позволява на качеството да се развие и по този начин довежда до множественост.
В християнството единицата е символ на Бог – Отец , Божествената същност, неповторимост и цялостност.
ДВОЙКАТА символизира двойственост, редуване, различие, конфликт, зависимост, статичност, равновесие, стабилност, единство и сътрудничество, отражение, противоположни полюси, двойствената природа на човека, влечението. Всичко, което се проявява, е двойствено и образува двойка противоположности.
В християнството двойката е Иисус Христос, двойствената Му природа на Бог и човек.
ТРОЙКАТА е символ на творческа сила, израстване, движение, тя е човекът, състоящ се от тяло, душа, дух; раждане, живот, смърт ; начало, среда, край; минало, настояще, бъдеще.
В християнството е Светата Троица, единението на тялото и душата в човека и в църквата. Влъхвите поднасят на Младенеца Христос три дара – злато, ливан и смирна; Бог, цар, жертва; три са фигурите на Преображението; три са изкушенията на Иисус Христос в пустинята; три пъти се отрича апостол Петър от Христос; три са кръстовете на Голгота; три са дните на Христовата смърт до явяването му след смъртта; три са Мариите в Новия завет, три са и християнските добродетели – вяра, надежда и любов, при кръщението кръщаваният се потапя трикратно в чиста осветена вода.
ЧЕТИРИ се свързва с първата триизмерна фигура – квадратът като синтетичен, за разлика от кръга, който е динамичен. Цялост, пълнота, завършеност. Четири са посоките на света, четири са годишните времена, четири са ветровете, четири са страните на квадрата.
В Стария завет четири е емблематично число. Четири реки в Едемската градина образуват кръст и се наричат Фисон, Гион, Тигър и Ефрат. Те сочат четирите краища на света и са универсални в своята символика. Четирима евангелисти разпространяват Христовото учение по четирите краища на земята.
ПЕТИЦАТА, петоъгълникът, носи в себе си символиката на съвършенството и силата на кръга. В християнството петицата обрисува човека след неговото грехопадение. Пет са сетивата, пет са основните точки на кръста; пет са раните върху тялото на разпнатия Христос; с пет хляба Той е нахранил пет хиляди души. На храмови празници се благославят пет хляба (петохлебие). Духовността и връзката с Бога в ролята на висше регулиращо начало, а също и човечността на петицата се проявява в Тората - свещеното петокнижие на Мойсей.
ШЕСТИЦАТА е равновесие, хармония, числото на съвършенството: 1 + 2 + 3 = 6, според Филон Александрийски "най-продуктивното число", съединение на полярните противоположности; еврейската звезда, или печатът на Соломон. Триъгълникът с върха нагоре символизира мъжкото начало, огъня, божественото, триъгълникът с върха надолу символизира женското начало.
В християнството символизира съвършенство, завършеност, шест са дните на Сътворението.
СЕДМИЦАТА е завършеност, цялост. Седем играе голяма роля в лечебната магия, затова го срещаме често в апокрифните молитви. Съставено е от 3 + 4. Тройката символизира Божественото и душата, а четворката – земята, плътта. Седмицата е първото число, което обединява в себе си духовното и преходното. Означава съвършенство, сигурност, безопасност.
Седем са тайнствата в християнството, седем са даровете на Св. Дух — четири основни добродетели – мъдрост, умереност, справедливост и три богословски добродетели – вяра, надежда и любов; има седем смъртни гряха, седем са пропъдените от Христос демони; седем дни на пост и молитва; седем защитници на християнството и т.н .
ОСМИЦАТА в духовен план представлява целта на посветения, който вече е преминал през седемте небеса, число на възвърнатия Рай, Възкресението , блаженството; след седем дни на пост и молитва, осмият е на изобилието, обновлението. В християнството купелът за кръщение обикновено има формата на осмоъгълник .
ДЕВЯТКАТА е едно от най-популярните числа в древността и фолклора до най-ново време. Състои се от всемогъщото три по три (3х3), тройна триада, завършеност, реализация, постижение, придобивка, начало, край, цялото.
Божествено и ангелско число. Девет са ангелските чинове - три йерархии: висша, средна и нисша, всяка с по три чина: Серафими, Херувими, Престоли; Господства, Сили, Власти; Начала, Архангели, Ангели. Това е числото на кръга, който се дели на деветдесет и на триста и шейсет градуса. Негов символ са двата вписани един в друг триъгълника които символизират мъжко и женско начало. Небесно число, число на спасението — душевно и телесно. В християнството девет са кръговете на Ада.
ДЕСЯТКАТА е космическо число. Съдържа в себе си всички числа и всички възможности. Представлява коренът или повратната точка при всяко броене; законът, порядъкът, господството. ТЕТРАКТИСЪТ 1 + 2 + 3 + 4 = 10 символизира божественост. Едно е връх, две — дължина, продължителност, три — равнина, повърхност; четири — плътност, пространство.
Десет е числото на съвършенството. Десет са Божиите заповеди. В Соломоновия храм имало десет блюда, десет трапези, десет свещника. Херувимите са били високи десет лакти.
ЕДИНАДЕСЕТ е числото на греха, прегрешението, гибелта. Тъй като десет е законът, свещеното число, то единадесет е вече надхвърляне, надминаване.
ДВАНАДЕСЕТ се среща изключително често в книгите на Библията. Дванадесет е 3х4, духовният и преходен порядък. В Стария завет дванадесет са звездите, отъждествявани от дванадесетте колена на Израил, дванадесет патриарси, дванадесет камъка в короната на Аарон, дванадесет са малките пророци. Дванадесет са плодовете на духа, апостолите са дванадесет, дванадесет са портите и камъните, положени в основите на Свещения град, дванадесет са дните на Коледните празници. Дванадесет става числото символ на Църквата, на новото църковно начало, а също и на праведниците.
ТРИНАДЕСЕТ се смята за нещастно число, число на неверие и предателство. На Тайната вечеря на масата седят Иисус и 12 апостоли. Сред тях е предателят Юда. В края на Страстната седмица по време на богослужението тринадесет свещи се гасят една по една, символизирайки мрака, който се е спуснал над Земята след смъртта на Иисус Христос.
ТРИДЕСЕТ И ТРИ е числото на Иисус Христос и Християнството, Христовата възраст .
ЧЕТИРИДЕСЕТ символизира послушничество, изпитание, смърт. В Светото Писание е число на пост, молитва, разкаяние, надежда за очистване от греховете. Четиридесет дни Христос останал в пустинята, изкушаван от сатаната; от Великден до Възнесение Господне са четиридесет дни, време на неприкосновеност, откъсване от света; според Стария завет Мойсей прекарал четиридесет дни и нощи на планината Синай; четиридесет дни се укривал пророк Илия; потопът продължил четиридесет дни и нощи. Според традицията 40 дни след смъртта на човека душата му напуска земята и близките му правят помен.
ПЕТДЕСЕТ символизира радост, освобождение, вечен живот. Петдесетница.
СЕДЕМДЕСЕТ е число на целостта и съвършенството. Свързва се с установения от Бог ред в света. Господ Иисус Христос повикал седемдесет апостоли. Седемдесетте потомци на Ной населяват света, Юдея преживява 70 години в изгнание.
ТРИСТА – чисто съвършенство. Свети Климент Охридски избира триста най-добри ученици за свои помощници.
ШЕСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТ е "числото на звяра“. Това е соларно число, основно в сакралната геометрия. В Откровението отразява хаоса и се отъждествява с римските императори.
ОСЕМСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ОСЕМ е свещено число, което се противопоставя на 666 – числото на звяра. Това е числото на Иисус.

 

 
© списание «маргарита», 2001-2003