АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

Павел от лат. paulus - "малък" - име на един от Христовите апостоли
Павла, Павлина женска форма от Павел
Павлета, Павлети от неправилно схващане на диал. Павлета, косвен падеж от Павле (разпространено покрай стихотворението на Яворов като женско име)
Павлин от Павел
Паиси(й) от гр. paisios "детски" - монашеско име
Пако а) видоизменено от Панко или др. подобно име;
б) от пак - пожелателно име: пак да се роди момче
Паликара, Паликари от диал. паликар - "юнак" (от гр. pallikari)
Палома персонаж от филм
Панагия от гр. Panagia - "пресвета, всесвета" - епитет на Богородица
Панайот от гр. Panagiotes - "пресвети, всесвети"
Панарет от гр. Panaretos - "добродетелен, вседобродетелен"
Пандора от гр. Pandora - "дарена от всички, вседарена" - име от гръцката митология
Пандур от остар. пандур(ин) - общински пазач или цивилен стражар
Панталей, Пантелей съкратено от Панталеймон
Панталеймон от гр. Panteleemon - "всемилостив" - име на календарен светия
Пантелея женска форма от Панталеймон
Панчо умалително от Пано, а то от Панайот или Панталеймон 
Параскева от гр. paraskeue - "петък"; "подготовка" (за празника)
Параско от Параскева
Парашкева от Параскева с преход на ск в шк
Парашкев мъжка форма от Парашкева
Парис от гр. Paris - име от гръцката митология
Паро съкратено от Парашкев или Паруш
Паруш а) съкратено от Аспарух;
б) от гр. "този, който прониква до същината на въпроса", а в евр. - синоним на "много бърз"
Паскал, Паско, Паскалина на гр. Paskalеs от Pasha - "Великден"
Патрик лат. Patricius - "от знатен род" (на гр. Patrikios)
Паул, Паула, Паулина от Павел - главно у католиците
Паун, Паунка от птицата паун
Пахомий от гр. Pahomios - "дебел, широкоплещест"; име на календарен светия; монашеско име
Паша съкратено от Павлина
Пейо, Пейчо видоизменено от Петър, Петьо или др.; преосмислено от глагола пея; свързва се с името на Яворов
Пелагия, Пелаги от гр. Pelagia - "морска"; име на календарна светица
Пелин, Пелинко от Пел(о), преосмислено по растението пелин
Пело, Пельо видоизменено от Петко или Петър
Пена, Пенка съкратено от Петкана, Петрана или друго подобно име
Пеньо, Пено обособено от Петър, Петко или друго подобно име 
Пенко, Пенчо умалително от Пеньо, Пено
Пепа съкратено от Петрана с детско повтаряне на първата буква
Перо видоизменено от Петър
Персиан(а) по името на старобългарския владетел Персиам
Перун свързва се с бог Перун
Перуника от цветето перуника
Петка стар свободен превод на Параскева (понеже от гр. е петък), име на календарна светица
Петко мъжка форма на Петка
Петкан, Петкана видоизменено от Петка
Петра, Петрана, Петранка женска форма от Петър
Петрони(й) от лат. Petronius - име на плебейски римски род, вероятно проникнало по литературен път (вж. романа на Сенкевич - Камо грядеши)
Петрун, Петруна видоизменено от Петър
Петър от гр. petros - "камък, скала" - библейско име на евангелски апостол, едно от най-разпространените имена у нас
Петьо умалително от Петър
Петя женска форма от Петьо или направо умалително от Петра, Петрана, Пена
Пешо видоизменено от Петър, Петко
Пиер от фр. Pierre = Петър
Пижо от диал. пижо "още некръстено момче"
Пимен от гр. poimen - "пастир, овчар" - име на календарен светия; монашеско име
Пино от рум. pin , лат. pinus - "дърво бор" 
Пирин, Пиринка от планината Пирин; сравнително ново
Пламен, Пламена от пламене(ен) или от пламък; сравнително ново
Победа от победа или превод на Ники
Поликсения от гр. Polyxene - "много гостоприемна"
Полимен от гр. Polymenos - "много злопаметен"
Полина, Поли от фр. Pauline = Павлина; може да се свърже и с гр. poly - много като пожелание да има много
Правда от правда
Прерад старинно име "много радостен"
Пресил старинно име "много силен"
Пресиям от името на старобългарския владетел
Преслав, Преслава старинно име "много славен"
Продан заклинателно име: продаден, даден, обречен на манастир, светец и др. за избягване на лошата семейна съдба
Пройко, Пройно, Пройчо съкратено и видоизменено от Продан
Прокопи(й) от гр. Prokopios от prokope - "напредък, късмет, прокопсия"; име на календарен светия
Пролет, Пролетина от пролет; сравнително ново
Прохор от гр. prohoreo - "напредвам"
Първан, Първа пожелателно име: да бъде пръв в живота и обществото
Първолета "родена през първото лято"

буква Обуква Р
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001- 2002